Pravne smjernice za korištenje Web stranice

SES Hrvatska d.o.o.
Slavonska avenija 50
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 91 6013 852
Mail: zoran.karamatic@ses-european.com

(u nastavku skraćeno „Operater“)

Posljednje ažurirano u listopadu 2020

1. Polje primjene

1.1. Korištenje internetske ponude koju je Operater stavio na raspolaganje pod domenom www.ses-european.com (“Web stranica”) podliježe sljedećim Uvjetima korištenja. Ovi Uvjeti korištenja sadrže trenutno važeća pravila koja vrijede za Web stranicu, kao i za usluge i sadržaje koje Operater korisnicima stavlja na raspolaganje (ili koje korisnici smiju učiniti dostupnima putem naših usluga).

1.2. Pod točkom 5. Korisnik može pronaći informacije o zaštiti podataka i obradi osobnih podataka.

1.3. Informacije i podaci (“sadržaji”) dostupni na Web stranici služe samo u svrhe osobnog informiranja. Otvaranjem Web stranice i korištenjem dostupnog sadržaja smatrate se “Korisnikom” i prihvaćate ove Uvjete korištenja.

1.4. Operater zadržava pravo jednostrane promjene Uvjeta u bilo kojem trenutku. Operater će objaviti promijenjene Uvjete korištenja na Web stranici, tako da će promijenjeni Uvjeti korištenja stupiti na snagu odmah nakon objave. Na Web stranici uvijek se mogu pronaći trenutno važeći Uvjeti korištenja i datum zadnjeg ažuriranja. O takvim promjenama Operater će također obavijestiti primatelje biltena slanjem izmijenjenih uvjeta na adresu e-pošte navedenu prilikom registracije. Protiv promijenjenih Uvjeta može se uložiti prigovor u roku od 4 tjedna, u suprotnom isti se smatraju prihvaćenima.

2. Pravila ponašanja Korisnika

2.1. Korisnik se obvezuje da će sadržaj koji mu je Operater stavio na raspolaganje koristiti prema predviđenoj namjeni, a ne na nepropisan način, te da će se suzdržati od bilo kakvih radnji koje bi mogle prouzročiti štetu, ugroziti ili diskriminirati Operatera ili druge korisnike. Zabranjeno je korištenje Web stranice i njegovog sadržaja u protuzakonite svrhe. Posebno su zabranjene diskriminacija i ponižavanje na temelju vjere, spola, rase ili etničkog podrijetla, seksualne orijentacije, invaliditeta, dobi, političkih uvjerenja i članstva u sindikatu. Također su zabranjene radnje koje Operatera prikazuju u negativnom svjetlu.

2.2. Operater je ovlašten brisati protuzakoniti sadržaj ili onaj koji je protivan prihvaćenim moralnim načelima. Operater je ujedno ovlašten blokirati pristup takvom sadržaju.

2.3. Korisnik mora držati tajnim pristupne podatke i štititi ih od neovlaštenog pristupa trećih osoba. Ako Korisnik otkriva pristupne podatke trećim osobama, odgovoran je Operateru za svu tako nastalu štetu. Korisnik mora bez odgađanja obavijestiti Operatera o svim neovlaštenim upotrebama sadržaja ove Web stranice koje su mu postale poznate.

2.4. Korisnik je dužan bez odgađanja ažurirati svaku promjenu osobnih podataka danih tijekom registracije, odnosno obavijestiti o tome Operatera kako bi podaci bili uvijek ažurni.

3. Korištenje i autorska prava

3.1. Sadržaji stavljeni na raspolaganje na Web stranici zaštićeni su autorskim pravom.

3.2. Ako nije drugačije navedeno (npr. pozivanjem na izvor), Operater ili povezano društvo jedini su nositelji prava na sav sadržaj objavljen na Web stranici, kao što su npr. grafike, slike, prikazi i ilustracije. Korisnik smije sadržaj koji je dostupan na Web stranici koristiti samo u svrhe osobnog informiranja, svaka izmjena, umnožavanje, distribucija, uključivanje ili bilo koja druga vrsta reprodukcije sadržaja zabranjena je bez izričitog prethodnog pismenog pristanka Operatera.

3.3. Ako Korisnik učini podatke javno dostupnima putem Web stranice (npr. na forumu), Operater nije odgovoran za potencijalne zahtjeve trećih osoba koji su nastali zbog objave sadržaja od strane Korisnika. Korisnik u tom slučaju treba zaštiti Operatera od svih zahtjeva za naknadom štete kao i ostalih pravnih zahtjeva.

4. Odgovornost

4.1.Kako bi se sadržaj Web stranice mogao koristiti u punoj mjeri, Operater preporučuje upotrebu najnovijih tehnologija (preglednika), odnosno omogućavanje njihove primjene (npr. aktivacija Java skripti). Prilikom upotrebe starije tehnologije postoji mogućnost da će Korisnik moći koristiti sadržaj Web stranice samo u ograničenoj mjeri.

4.2. Operater nastoji sadržaj i podatke na Web stranici održavati ažurnima, cjelovitima i točnima. Međutim, Operater nije odgovoran za cjelovitost, točnost i ažurnost informacija i podataka dostupnih na Web stranici niti za to ispunjava li Web stranica očekivanja Korisnika.

4.3. Operater nije odgovoran za sadržaj, informacije ili programe koji se distribuiraju na Web stranici, kao ni za štetu koja bi time mogla nastati, osim ako takva šteta nije prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom od strane Operatera. To se odnosi na sve vrste šteta, uključujući štetu uzrokovanu pogreškama, kašnjenjima ili prekidima u prijenosu, neispravnostima u tehničkoj opremi i uslugama, netočnim ili nedostajućim sadržajem, gubitkom ili brisanjem podataka, virusima ili štetu nastalu na bilo koji drugi način korištenjem Web stranice.

4.4. Ne dovodeći u pitanje ovo ograničenje odgovornosti, odgovornost Operatera za posljedičnu štetu, izgubljenu dobit, gubitak podataka i imovinsku štetu izričito je isključena.

4.5. Operater ističe da nema nikakav utjecaj na sadržaj i oblikovanje povezanih internetskih ponuda (npr. putem hiperveza). Operater ne preuzima odgovornost za ispravnost, cjelovitost i aktualnost povezanih internetskih ponuda. Operater ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu od virusa ili zaštitu od drugih štetnih čimbenika na povezanim Web stranicama.

5. Završne odredbe

5.1 Svi pravni sporovi nastali u vezi s korištenjem Web stranice podliježu isključivo austrijskom materijalnom pravu, s izuzetkom kolizijskih pravila međunarodnog privatnog prava.

5.2 Za sve sporove koji izravno ili neizravno proizlaze iz korištenja Web stranice, u mjeri kojoj je to zakonom dopušteno, ugovorena je isključiva nadležnost stvarno nadležnog suda u Salzburgu.

5.3 Ako bi pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja bile ništetne ili postanu ništetne, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.