Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webovou stránku

EUROPARK Management s.r.o.
Nákupní 389/3
Štěrboholy
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel: +42 (0) 234 672 320
Email: info@europark.cz

(dále jen „Provozovatel“).

1. Všeobecná ustanovení

1.1. V tomto prohlášení o ochraně údajů jako osoba odpovědná podle čl. 4 odst. 7 GDPR popisujeme, jaké údaje shromažďujeme od uživatelů, když navštíví naši webovou stránku, a za jakým účelem je zpracováváme.

1.2. Toto prohlášení o ochraně údajů informuje uživatele o druhu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v rámci naší nabídky a souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu. Prohlášení o ochraně údajů platí bez ohledu na použité domény, systémy, platformy a zařízení, na nichž se nabídka uskutečňuje. Pro použité pojmy, jako např. osobní údaje, odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1.3. Použijte prosím výše uvedené kontaktní údaje, pokud máte jakékoli žádosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit svá práva (viz bod 5.7.).

2. Zpracování údajů v souvislosti s poskytováním webové stránky a zřízením souborů protokolu

2.1. Popis a rozsah zpracování údajů

2.1.1. Pokaždé, když vstoupíte na naši webovou stránku, náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému zpuštěného počítače.

2.1.2. Shromažďují se následující údaje:

 • zkrácená IP adresa uživatele
 • název zpuštěných stránek
 • datum a čas přístupu
 • informace o použitém typu a verzi prohlížeče
 • jazyk softwaru prohlížeče
 • operační systém uživatele
 • vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • způsob klikání na webové stránce
 • nastavení Java, aktivace Javascriptů, rozlišení obrazovky, barevná hloubka
 • požadavek (jméno datového souboru požadované databáze)
 • množství přenesených dat
 • webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naše internetové stránky (URL referrer)
 • obsah formuláře

2.1.3. Data jsou také uložena v souborech protokolu našeho systému.

2.2. Účel

2.2.1. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webové stránky a zlepšení naší nabídky. Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné webovou stránku zobrazit do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být po dobu relace uložena IP adresa uživatele. Ukládání do souborů protokolu probíhá za účelem zajištění funkčnosti webové strávky. Údaje nám dále slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. K dosažení těchto účelů existuje také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3. Právní základ

2.3.1. Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.4. Doba uchovávání

2.4.1. Údaje jsou na konci příslušné relace vymazány nebo anonymizovány.

2.4.2. Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolu, budou po 3 dnech smazány. Neexistuje žádné další ukládání údajů ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů.

2.5. Kromě toho pro zpracování údajů někdy používáme poskytovatele služeb, tzv. smluvní zpracovatele. Používáme následující zpracovatele:

 • SPAR Business Services GmbH, Europastrasse 3, 5015 Salzburg

3. Cookies

Cookie-val kapcsolatos összes infiormációt itt talál.

4. Google Analytics

Google Analytics kapcsolatos összes infiormációt itt talál.

5. Práva uživatelů/subjektů údajů

5.1. GDPR přiznává uživatelům jako subjektům údajů určitá práva, na která níže odkazujeme. Práva se navzájem doplňují, takže uživatel může požadovat pouze opravu nebo doplnění svých údajů nebo jejich vymazání.

Odvolání souhlasu

5.2. Pokud provozovatel ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat. To však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného až do okamžiku odvolání. Důsledkem odvolání je, že provozovatel po obdržení odvolání již nebude moci zpracovávat příslušné údaje pro účely uvedené v prohlášení o souhlasu.

Právo na informace, opravu a výmaz

5.3. Subjekty údajů mají právo (i) požadovat od provozovatele potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jich týkají, a v takovém případě o tom obdržet informace, (ii) požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jich týkají, a (iii) za určitých podmínek požadovat vymazání osobních údajů, které se jich týkají.

Právo omezit zpracování

5.4. Subjekty údajů jsou rovněž oprávněny požadovat od provozovatele omezení zpracování, pokud (i) zpochybňují správnost údajů, které se jich týkají, a to po dobu, která umožňuje provozovateli kontrolu správnosti, (ii) je zpracování protiprávní a odmítnou výmaz a místo toho požadují omezení, (iii) provozovatel již nepotřebuje jejich osobní údaje pro účely zpracování, ale vyžaduje tyto údaje k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků, nebo (iv) proti zpracování vznesly námitku a rozhodnutí týkající se základních aspektů námitky čeká na vyřízení.

Právo vznést námitku

5.5. Subjekty údajů mají dále právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů. V případě takové námitky provozovatel již nebude zpracovávat údaje, pokud (i) neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo (ii) zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

5.6. Uživatelé mohou obdržet údaje, které jsme o jejich osobě zpracovali a které jsme od nich obdrželi, ve strojově čitelném formátu, který jsme sami určili, nebo nás mohou instruovat, abychom tyto údaje předali přímo jimi vybrané třetí straně, pokud nám to takový příjemce umožní z technického hlediska a přenos údajů není spojen s nepřiměřenými náklady nebo není v rozporu se zákonnými či jinými povinnostmi mlčenlivosti nebo s ohledem na zachování důvěrnosti z naší strany nebo třetích stran.

Právo podat stížnost

5.7. Chcete-li uplatnit tato práva, kontaktujte písemně provozovatele (dopisem nebo e-mailem). Provozovatel je Vám samozřejmě kdykoli k dispozici pro další dotazy týkající se použití a zabezpečení Vašich údajů. Pokud se domníváte, že provozovatel používá Vaše údaje nepřípustným způsobem, můžete také podat stížnost u rakouského Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Technická bezpečnostní opatření týkající se ochrany údajů

6.1. Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření v souladu se současným stavem techniky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně údajů, a tím chránili údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Tato webová stránka používá šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu. Uživatelé mohou rozpoznat šifrované připojení podle skutečnosti, že řádek adresy prohlížeče se změní z „http: //“ na „https: //“. Osobní údaje poskytnuté uživatelem jsou zpracovávány na serveru SPAR Business Services GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg.

Naposledy aktualizováno v březen 2021