Právní informace o používání webových stránek

EUROPARK Management s.r.o.
Nákupní 389/3
Štěrboholy
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel: +42 (0) 234 672 320
Email: info@europark.cz

(dále jen „Provozovatel“).

 

1.         Rozsah platnosti

1.1.
Využívání internetové nabídky poskytované Provozovatelem pod doménou www.ses-european.com („Webová stránka“) podléhá následujícím podmínkám užívání. Tyto podmínky užívání obsahují platnou úpravu pro Webovou stránku, jakož i služby a obsah, který Provozovatel zpřístupňuje uživatelům (popř. který si mohou uživatelé zpřístupnit prostřednictvím naší služby).

1.2.
V bodě 5 obdrží uživatel informace o ochraně údajů a zpracování osobních údajů.

1.3.
Informace a údaje („Obsah“) zpřístupněné na Webové stránce slouží pouze pro účely osobní informační účely. Spuštěním webové stránky a použitím zpřístupněného Obsahu jste považováni za „uživatele“ a přijímáte tyto podmínky užití.

1.4.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit podmínky. Provozovatel zveřejní změněné podmínky užívání na Webové stránce tak, aby změněné podmínky užívání vstoupily v platnost vůči uživatelům okamžitě po zveřejnění. Aktuální podmínky užívání a datum poslední aktualizace najdete vždy na Webové stránce. Provozovatel bude o těchto změnách rovněž informovat adresáty newsletteru (zpravodaje) zasláním změněných podmínek na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Proti změněným podmínkám lze vznést námitky do 4 týdnů, jinak jsou považovány za přijaté.

 

2.         Pravidla chování uživatele

2.1.
Uživatel se zavazuje používat obsah poskytovaný Provozovatelem tak, jak je zamýšlen, a nikoli nesprávně, a že se zdrží jednání, které by Provozovatele nebo ostatní uživatele poškodilo, ohrozilo nebo diskriminovalo. Používání Webové stránky a jejího obsahu pro nezákonné účely je zakázáno. Zejména je zakázána diskriminace a degradace na základě náboženství, pohlaví, rasy nebo etnického původu, sexuální orientace, zdravotního postižení, věku, politických názorů a členství v odborech. Zakázána jsou také jednání, která by Provozovatele ukazovala v negativním světle.

2.2.
Provozovatel je oprávněn mazat informace, které obsahují protiprávní obsah nebo jsou v rozporu s dobrými mravy. Provozovatel je rovněž oprávněn zablokovat přístup k obsahu.

2.3.
Uživatel musí udržovat přístupová data v tajnosti a chránit je před neoprávněným přístupem třetích stran. Pokud uživatel předá přístupové údaje třetím osobám, odpovídá Provozovateli za veškeré škody tím způsobené. Uživatel musí neprodleně informovat Provozovatele o jakémkoli neoprávněném použití obsahu této Webové stránky, o kterém se dozví.

2.4.
Uživatel je povinen neprodleně aktualizovat každou změnu osobních údajů poskytnutých při registraci nebo ji oznámit Provozovateli tak, aby údaje byly vždy aktuální.

 

3.         Práva užití a autorská práva

3.1.
Obsah nabízený na Webové stránce je chráněn autorskými právy.

3.2.
Pokud není uvedeno jinak (např. s ​​odkazem na zdroj), je Provozovatel nebo společnost přidružená ke koncernu jediným držitelem práv na veškerý obsah používaný na Webové stránce, jako například grafika, obrázky, vyobrazení a ilustrace. Uživatel smí používat obsah zpřístupněný na Webové stránce pouze pro osobní informační účely; jakékoli úpravy, rozmnožování, distribuce, zahrnutí nebo jakýkoli jiný typ reprodukce obsahu je bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázán.

3.3.
Pokud uživatel zpřístupní informace veřejně prostřednictvím Webové stránky (např. na fóru), Provozovatel nenese odpovědnost za žádné nároky třetích stran, které by vznikly v důsledku příspěvků uživatele. Provozovatel musí být v tomto ohledu ze strany uživatele plně odškodněn a hájen proti žalobě.

 

4.         Odpovědnost

4.1.
Aby bylo možné využívat obsah Webové stránky v plném rozsahu, Provozovatel doporučuje používat nejnovější (prohlížečové) technologie nebo povolit jejich používání (např. aktivaci Java skriptů). Pokud jsou použity starší technologie, může být uživatel schopen používat obsah Webové stránky pouze v omezeném rozsahu.

4.2.
Provozovatel se vždy snaží udržovat obsah a data na Webové stránce aktuální, úplná a správná. Provozovatel však nenese odpovědnost za úplnost, bezchybnost a aktuálnost informací a údajů dostupných na Webové stránce ani za to, že Webová stránka splňuje očekávání uživatele.

4.3.
Provozovatel neodpovídá za obsah, informace nebo programy, které jsou šířeny na webových stránkách, ani za škody z nich vyplývající, ledaže by tato škoda byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí Provozovatele. To platí pro všechny typy škod, včetně škod způsobených chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, poruchami v technických systémech a službách, nesprávným nebo chybějícím obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo které mohou vzniknout jiným způsobem při používání Webové stránky.

4.4.
Aniž je dotčeno toto omezení odpovědnosti, je výslovně vyloučena odpovědnost Provozovatele za následné škody, ušlý zisk, ztrátu dat a majetkové škody.

4.5.
Provozovatel upozorňuje, že nemá žádný vliv na obsah a design propojených internetových nabídek (např. prostřednictvím hypertextových odkazů). Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost propojených internetových nabídek. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřítomnost virů nebo jiných škodlivých komponent na odkazovaných webových stránkách.

 

5.         Závěrečná ustanovení

5.1.
Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s používáním Webové stránky podléhají výhradně rakouskému hmotnému právu, s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

5.2.
Jako místo příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo z používání Webové stránky je dohodnuta výlučná příslušnost věcně příslušného soudu pro hlavní město Salcburk, pokud je to právně přípustné.

5.3.
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek užívání byla nebo by se stala neúčinnými, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení.

 

Naposledy aktualizováno v říjnu 2020