Prohlášení o ochraně osobních údajů pro žádosti o pracovní pozice

1. Odpovědné subjekty
1.1. Jako subjekty odpovědné za žádosti o pracovní pozice přicházejí v rámci skupiny SES v úvahu následující společnosti:

 •  SES Spar European Shopping Centers GmbH
 • SES Center Management GmbH
 • EUROPARK Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • Forum Salzburg Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
 • VARENA Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • ZIMBAPARK Shopping Center GmbH
 • Liga Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG
 • max. center wels GmbH
 • MURPARK Shopping Center GmbH
 • SES Center Management d.o.o.
 • EUROPARK d.o.o.
 • SES Hrvatska d.o.o.
 • EUROPARK Management s.r.o.
 • SES Italy s.r.l.
 • SES Magyarország Kft.
 • ASPIAG SERVICE s.r.l.

1.2. Příslušnou odpovědnou osobu a její kontaktní údaje naleznete v příslušném inzerátu nebo nabídce práce.

2. Účel zpracování osobních údajů

2.1. Odpovědná osoba shromažďuje, ukládá a zpracovává
– Vaše osobní údaje, které byly sděleny v rámci celého procesu ucházení se o pracovní pozici (např. průvodní dopis, životopis, osvědčení, korespondence),
– údaje o vaší kvalifikaci a aktivitách z obecně přístupných zdrojů informací (zejména profesních sociálních sítí), které odpovědná osoba přípustným způsobem shromáždila v rámci procesu ucházení se o pracovní pozici,
– údaje, které vzniknou v souvislosti managementem procesu ucházení se o pracovní pozici, stejně jako
– komunikace s uchazeči a související řízení schůzek a pohovorů.

2.2. Údaje budou zpracovávány za účelem zpracování vaší žádosti o pozici, kterou hledáte. Neuskutečňují se žádná automatická rozhodnutí (např. automaticky generované hodnocení pro různé uchazeče).

3. Právní základ

3.1. Shromažďování a zpracování údajů uchazeče je založeno na předsmluvním vztahu s Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Vezměte prosím na vědomí, že Vaši žádost můžeme zpracovat, pouze pokud nám byly poskytnuty potřebné údaje.

3.2. Pokud jste souhlasili s dalším zpracováním vašich osobních údajů (evidence, informace o akcích), budeme také zpracovávat vaše údaje na základě takového souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Uchazeči jsou oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat (viz bod 4 níže).

4. Doba uložení údajů

4.1. Vaše údaje budou smazány nejpozději do 8 měsíců od obsazení pracovní pozice nebo od přijetí žádosti o pozici. Pokud jste souhlasili s tím, že Vaše žádost může být uchována v evidenci také pro jiné vhodné pozice, odpovědná osoba uloží Vaše osobní údaje až do odvolání, maximálně však po dobu 28 měsíců.

4.2. Kromě toho může odpovědná osoba v jednotlivých případech ukládat Vaše osobní údaje pro účely dokumentace, pokud lze v souvislosti s Vaší žádosti o pozici uplatnit právní nároky.

4.3. Kromě toho pro zpracování údajů někdy využíváme poskytovatele služeb, tzv. smluvní zpracovatele. Používáme následujícího zpracovatele:
– SPAR Business Services GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg

5. Práva uživatelů/subjektů údajů

5.1. GDPR zajišťuje uchazečům jako subjektům údajů určitá práva, na která odkazujeme níže. Práva se navzájem doplňují, takže uživatel může požadovat pouze opravu nebo doplnění svých údajů nebo jejich vymazání.

Odvolání souhlasu
5.2. Pokud odpovědná osoba uloží a zpracuje Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu s uložením Vaší žádosti v evidenci, jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat. To však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného až do okamžiku zrušení. Odvolání znamená, že odpovědná osoba již po obdržení odvolání nebude moci zpracovávat příslušné údaje pro účely uvedené v prohlášení o souhlasu. Nebudou vedeny v evidenci pro budoucí volná nabídky pracovních míst.

Právo na informace, opravu a vymazání
5.3. Subjekty údajů mají právo (i) požadovat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jich týkají, a v takovém případě o tom obdržet informace, (ii) požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jich týkají, a (iii) za určitých podmínek požádat o vymazání jejich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
5.4. Subjekty údajů jsou rovněž oprávněny požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud (i) zpochybňují správnost údajů, které se jich týkají, po dobu, která umožňuje správci ověřit správnost, (ii) je zpracování nezákonné a odmítnou smazání údajů a místo toho požadují omezení zpracování, (iii) odpovědná osoba již nepotřebuje jejich osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje tyto údaje k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků, nebo (iv) proti zpracování vznesly námitku a rozhodnutí týkající se základních aspektů námitky čeká na vyřízení.

Právo vznést námitku
5.5. Subjekty údajů mají dále právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů. V případě takové námitky odpovědná osoba již nebude zpracovávat údaje, pokud (i) neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo (ii) zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů
5.6. Uchazeči mohou obdržet údaje, které jsme o jejich osobě zpracovali a které jsme od nich obdrželi, ve strojově čitelném formátu, který jsme sami určili, nebo nás mohou instruovat, abychom tyto údaje předali přímo jimi vybrané třetí straně, pokud nám to takový příjemce umožní z technického hlediska a přenos údajů není spojen s nepřiměřenými náklady nebo není v rozporu se zákonnými či jinými povinnostmi mlčenlivosti nebo s ohledem na zachování důvěrnosti z naší strany nebo třetích stran.

Právo podat stížnost
5.7. Chcete-li uplatnit tato práva, kontaktujte písemně odpovědnou osobu (dopisem nebo e-mailem). Odpovědná osoba je vám samozřejmě kdykoli k dispozici pro další dotazy týkající se použití a zabezpečení Vašich údajů. Pokud se domníváte, že odpovědná osoba používá Vaše údaje nepřípustným způsobem, můžete také podat stížnost u rakouského Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Kontakt
6.1. Kontaktní údaje osoby odpovědné za navázání kontaktu naleznete v příslušném inzerátu nebo nabídce práce.

 

Poslední aktualizace v březen 2021