Adatvédelmi tájékoztató álláspályázatot benyújtók számára

1. Adatkezelő

1.1. A SES Csoporton belül a következő vállalkozások minősülnek adatkezelőnek a benyújtott álláspályázatok esetén:

 • SES Spar European Shopping Centers GmbH
 • SES Center Management GmbH
 • EUROPARK Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • Forum Salzburg Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
 • VARENA Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • ZIMBAPARK Shopping Center GmbH
 • Liga Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG
 • max. center wels GmbH
 • MURPARK Shopping Center GmbH
 • SES Center Management d.o.o.
 • EUROPARK d.o.o.
 • SES Hrvatska d.o.o.
 • EUROPARK Management s.r.o.
 • SES Italy s.r.l.
 • SES Magyarország Kft.
 • ASPIAG SERVICE s.r.l.

1.2. Az Ön esetében illetékes adatkezelő személyéről és annak elérhetőségeiről a vonatkozó álláshirdetésből, ill. munkaajánlatból tájékozódhat.

2. Az adatkezelés célja

2.1. Az adatkezelő gyűjti, tárolja és kezeli

 • az Ön által a munkaerő-felvételi eljárás bármely szakaszában megadott személyes adatokat (pl. a levelezési címét, életrajzát, képesítést igazoló okiratait és az Önnel folytatott levelezést),
 • az Ön képesítését és tevékenységeit érintő, nyilvánosan hozzáférhető adatforrásokból (így különösen szakmai közösségi hálózatokból) származó és az adatkezelő által a munkaerő-felvételi eljárás során jogszerűen gyűjtött adatokat,
 • a beérkezett álláspályázatok adminisztrációjával összefüggésben keletkező adatokat; valamint
 • a pályázókkal folytatott kommunikációból származó, továbbá az egységes időpont- és állásinterjú-szervezéssel összefüggő adatokat.

2.2. Az adatkezelő az adatokat abból a célból kezeli, hogy az Ön által betölteni kívánt állásra vonatkozó pályázatát feldolgozza. Automatizált döntéshozatalra (pl. a különböző pályázók automatikus rangsorolására) nem kerül sor.

3. Jogalap

3.1. A pályázói adatok gyűjtésének és kezelésének jogalapja a szerződéskötést megelőzően az Ön kérésére megteendő lépések szükségessége (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatkezelő csak akkor tudja feldolgozni a pályázatát, ha az ahhoz szükséges adatokat Ön a rendelkezésére bocsátja.

3.2. Ha Ön hozzájárulását adta a személyes adatainak ezen túlmenő kezeléséhez is (nyilvántartás céljából, eseményekről való értesítés céljából), akkor az adatait e hozzájárulás alapján is kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja). A pályázók jogosultak arra, hogy e hozzájárulásukat bármikor visszavonják (ezzel kapcsolatban lásd a következő 4. pontot).

4. Az adattárolás időtartama

4.1. Az adatkezelő az Ön adatait legkésőbb az állás betöltésétől, ill. a pályázatának beérkezésétől számított 8 hónap elteltével törli. Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy az adatkezelő a pályázatát más – az Ön számára szóba jöhető – állásokkal kapcsolatos felvételi eljárás céljaira is nyilvántartsa, akkor az adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 28 hónapig őrzi meg.

4.2. Ezen kívül az adatkezelő az Ön személyes adatait egyedi esetben megőrizheti dokumentálási céllal mindaddig, amíg az Ön pályázatával kapcsolatban jogi igények érvényesíthetők.

4.3. Ezen túlmenően az adatkezelő az adatkezelés során részben más szolgáltatók, úgynevezett adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Tevékenysége során az adatkezelő a következő adatfeldolgozó segítségére támaszkodik:

 • SPAR Business Services GmbH(címe: AT-5015 Salzburg, Europastrasse 3)

5. A pályázók / érintettek jogai

5.1. A GDPR a pályázóknak mint az adatkezelés érintettjeinek bizonyos jogokat biztosít, amelyekről az alábbiakban adunk tájékoztatást. E jogok komplementer, vagyis egymást kiegészítő jellegűek, ennek megfelelően a pályázó például vagy az adatai helyesbítését, illetve kiegészítését vagy azok törlését kérheti.

Hozzájárulás visszavonása

5.2. Ha az adatkezelő az Ön által a pályázatának további nyilvántartásához adott hozzájárulás alapján tárolja és kezeli az Ön személyes adatait, akkor Önnek jogában áll e hozzájárulást bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás időpontja előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás következtében az adatkezelő az érintett adatokat a visszavonásról való tudomásszerzéstől kezdődően már nem kezelheti a hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetett célokra. Ebben az esetben Ön kikerül a jövőben meghirdetendő állásokra szóba jöhető pályázók nyilvántartásából.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog

5.3. Az érintetteknek jogában áll, hogy (i) az adatkezelőtől megerősítést kérjenek arról, hogy az utóbbi kezel-e őket érintő személyes adatokat, és ha ez az eset áll fenn, akkor tájékoztatást kapjanak erről az adatkezelésről; (ii) az őket érintő helytelen személyes adatok helyesbítését kérjék; és (iii) bizonyos feltételek fennállása esetén az őket érintő személyes adatok törlését kérjék.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.4. Az érintetteknek jogában áll az is, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérjék, (i) ha vitatják az őket érintő adatok helyességét, mely esetben a korlátozást arra az időre lehet kérni, amely az adatkezelőnek lehetővé teszi az adatok helyességének ellenőrzését; (ii) ha az adatkezelés jogellenes, de az érintettek az adataik törlését elutasítják, és ehelyett az adatkezelés korlátozását kérik; (iii) ha az adatkezelő az érintettek személyes adataira már nem tart igényt azok kezelése céljából, de az érintetteknek a jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van ezekre az adatokra; vagy (iv) az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen, de az adatkezelés alapvető szempontjaival kapcsolatos döntés még nem született meg.

Tiltakozáshoz való jog

5.5. Az érintetteknek jogában áll továbbá tiltakozni a személyes adataik kezelése ellen. Ilyen tiltakozás esetén az adatkezelő felhagy az adatok kezelésével, kivéve, ha (i) bizonyítani tudja, hogy az adatkezelésre olyan védendő indokok kényszerítik, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Adathordozhatósághoz való jog

5.6. A pályázóknak lehetőségük van arra, hogy az általuk rendelkezésünkre bocsátott és általunk kezelt személyes adataikat általunk meghatározott, géppel olvasható formában megkapják vagy megbízzanak bennünket ezeknek az adatoknak egy általuk választott harmadik személy részére történő közvetlen továbbításával, feltéve, hogy az adattovábbítás címzettje ezt számunkra technikai szempontból lehetővé teszi és az adattovábbítást sem vállalhatatlan mértékű ráfordítás, sem jogszabályi vagy egyéb titoktartási kötelezettség vagy részünkről avagy harmadik személy részéről felmerülő titokvédelmi megfontolások nem akadályozzák.

Panaszjog

5.7. Kérjük, hogy a fenti jogainak érvényesítése érdekében vegye fel az adatkezelővel írásban (postai vagy elektronikus levélben) a kapcsolatot. Az adatkezelő természetesen a pályázól adatainak felhasználását és biztonságát érintő egyéb megkeresések esetén is bármikor a pályázók rendelkezésére áll. Ha pedig Ön úgy gondolja, hogy az adatkezelő nem megengedett módon használja fel az Ön adatait, akkor panaszt is tehet az osztrák adatvédelmi hatóságnál.

6. Elérhetőségek

6.1. Az Ön esetében illetékes adatkezelő elérhetőségeiről a vonatkozó álláshirdetésből, ill. munkaajánlatból tájékozódhat.

Utolsó frissítés időpontja: 2021 március