Adatvédelmi nyilatkozatát

SES Magyarország Kft
SPAR útca 0326/1
2060 Bicske
Magyarország
Tel: +36 (06) 20 823 8224
Mail: info@pavahaz.hu

(a továbbiakban: „Üzemeltető”)

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 4. cikkének 7. bekezdése szerinti adatkezelőként áttekintést adunk arról, milyen látogatói adatokat gyűjtünk a honlapunk látogatásakor, és milyen célból kezeljük ezeket az adatokat.

1.2. A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy felvilágosítást adjon a látogatóknak a kínálatunk és az ahhoz kapcsolódó honlapok, funkciók és tartalmak keretében általunk folytatott személyesadat-kezelés jellegéről, terjedelméről és céljáról. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya kiterjed az általunk kínált minden tartalomra, függetlenül a tartalmak rendelkezésre bocsátására használt doménektől, rendszerektől, platformoktól és eszközöktől. Az adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak – így például a személyes adatok fogalma – az EU általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

1.3. Kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott elérhetőségeinken, ha az Önt érintő személyes adatok kezelésével összefüggő megkeresést kíván küldeni nekünk, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait (lásd az 5.7. pontot) kívánja érvényesíteni.

2. Adatkezelés a honlap elérhetővé tétele és naplófájlok létrehozása keretében

2.1. Az adatkezelés jellege és terjedelme

2.1.1. Rendszerünk az internetes oldalunk minden egyes betöltésekor automatikusan eltárol az oldalt betöltő számítógép rendszerére vonatkozó adatokat és információkat.

2.1.2. Ennek során rendszerünk a következő adatokat gyűjti:

 • a látogató rövidített IP-címe
 • a meglátogatott oldalak neve
 • a hozzáférés napja és időpontja
 • a használt böngészőprogram típusára és verziójára vonatkozó információk
 • a böngészőprogram nyelve
 • a látogató számítógépének operációs rendszere
 • a böngészőablak belső felbontása
 • a látogató által a honlapon elvégzett kattintások
 • Java használatával, JavaScript aktiválásával, képernyőfelbontással és színmélységgel kapcsolatos beállítások
 • request (kérés) tárgya (a letölteni kívánt adatállomány neve)
 • adatforgalom nagysága
 • az a webhely, ahonnan kiindulva a látogató rendszere a honlapunkra látogat (hivatkozó URL [referrer URL])
 • űrlapokon megadott adatok

2.1.3. A fenti adatok a rendszerünk naplófájljaiban is tárolásra kerülnek.

2.2. Cél

2.2.1. Az adatokat kizárólag a honlapunk zavartalan működésének biztosítása és az általunk kínált tartalmak javítása céljából értékeljük ki. Az IP-cím rendszerünk általi átmeneti tárolására azért van szükség, hogy a látogató számítógépe számára lehetővé váljon honlapunk betöltése. Ennek érdekében a munkamenet idejére szükséges tárolnunk a látogató IP-címét. Az adatok naplófájlokban való tárolására a honlapunk működőképességének biztosítása érdekében van szükség. Ezen kívül az adatokat a honlapunk optimalizálására és információtechnológiai rendszereink biztonságának védelmére is használjuk. E célok elérésében áll az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint.

2.3. Jogalap

2.3.1. Az adatok és a naplófájlok átmeneti tárolásának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi.

2.4.  Tárolás időtartama

2.4.1. Az adatok az aktuális böngésző-munkamenet végén törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

2.4.2. Az adatok naplófájlokban való tárolása esetén azok 3 nap elteltével kerülnek törlésre. Az adatoknak a fentieken túlmenő, az érintett személyek azonosítását lehetővé tevő tárolására nem kerül sor.

2.5. Ezen túlmenően az adatkezelés során részben más szolgáltatók, úgynevezett adatfeldolgozók közreműködését vesszük igénybe. Tevékenységünk során a következő adatfeldolgozó segítségére támaszkodunk:

 • SPAR Business Services GmbH (címe: AT-5015 Salzburg, Europastrasse 3)

3. Cookie-k (sütik)

Kliknutím sem zobrazíte informace o cookies.

4. Google Analytics

Kliknutím sem zobrazíte informace o Google Analytics.

5. A látogatók / érintettek jogai

5.1.  A GDPR a honlapunk látogatóinak mint az adatkezelés érintettjeinek bizonyos jogokat biztosít, amelyekről az alábbiakban adunk tájékoztatást. E jogok komplementer, vagyis egymást kiegészítő jellegűek, ennek megfelelően a látogató például vagy az adatai helyesbítését, illetve kiegészítését vagy azok törlését kérheti.

Hozzájárulás visszavonása

5.2. Ha az Üzemeltető a látogató által adott hozzájárulás alapján kezeli a látogató személyes adatait, akkor a látogatónak jogában áll e hozzájárulást bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás időpontja előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás következtében az Üzemeltető az érintett adatokat a visszavonásról való tudomásszerzéstől kezdődően már nem kezelheti a hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetett célokra.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog

5.3. Az érintetteknek jogában áll, hogy (i) a honlap Üzemeltetőjétől megerősítést kérjenek arról, hogy az utóbbi kezel-e őket érintő személyes adatokat, és ha ez az eset áll fenn, akkor tájékoztatást kapjanak erről az adatkezelésről; (ii) az őket érintő helytelen személyes adatok helyesbítését kérjék; és (iii) bizonyos feltételek fennállása esetén az őket érintő személyes adatok törlését kérjék.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.4. Az érintetteknek jogában áll az is, hogy a honlap Üzemeltetőjétől az adatkezelés korlátozását kérjék, (i) ha vitatják az őket érintő adatok helyességét, mely esetben a korlátozást arra az időre lehet kérni, amely az Üzemeltetőnek lehetővé teszi az adatok helyességének ellenőrzését; (ii) ha az adatkezelés jogellenes, de az érintettek az adataik törlését elutasítják, és ehelyett az adatkezelés korlátozását kérik; (iii) ha az Üzemeltető az érintettek személyes adataira már nem tart igényt azok kezelése céljából, de az érintetteknek a jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van ezekre az adatokra; vagy (iv) az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen, de az adatkezelés alapvető szempontjaival kapcsolatos döntés még nem született meg.

Tiltakozáshoz való jog

5.5. Az érintetteknek jogában áll továbbá tiltakozni a személyes adataik kezelése ellen. Ilyen tiltakozás esetén a honlap Üzemeltetője felhagy az adatok kezelésével, kivéve, ha (i) bizonyítani tudja, hogy az adatkezelésre olyan védendő indokok kényszerítik, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Adathordozhatósághoz való jog

5.6. A látogatóknak lehetőségük van arra, hogy az általuk rendelkezésünkre bocsátott és általunk kezelt személyes adataikat általunk meghatározott, géppel olvasható formában megkapják vagy megbízzanak bennünket ezeknek az adatoknak egy általuk választott harmadik személy részére történő közvetlen továbbításával, feltéve, hogy az adattovábbítás címzettje ezt számunkra technikai szempontból lehetővé teszi és az adattovábbítást sem vállalhatatlan mértékű ráfordítás, sem jogszabályi vagy egyéb titoktartási kötelezettség vagy részünkről avagy harmadik személy részéről felmerülő titokvédelmi megfontolások nem akadályozzák.

Panasztételi jog

5.7. Kérjük, hogy a fenti jogainak érvényesítése érdekében vegye fel az Üzemeltetővel írásban (postai vagy elektronikus levélben) a kapcsolatot. Az Üzemeltető természetesen a látogatók adatainak felhasználását és biztonságát érintő egyéb megkeresések esetén is bármikor a látogatók rendelkezésére áll. Ha pedig Ön úgy gondolja, hogy a honlap Üzemeltetője nem megengedett módon használja fel az Ön adatait, akkor panaszt is tehet az osztrák adatvédelmi hatóságnál.

6. Az adatvédelmet szolgáló technikai biztonsági intézkedések

6.1. A tudomány és a technológia állásának megfelelő szervezési, szerződéses és technikai biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései teljesüljenek és az adatok védve legyenek a véletlen vagy szándékos manipulációval, elvesztéssel és megsemmisüléssel, valamint jogosulatlan személyek hozzáférésével szemben. E honlap biztonsági és adatátvitel-védelmi okokból SSL titkosítást használ. A honlap látogatója a titkosított adatkapcsolatot arról ismerheti meg, hogy böngészőjének címsorában „http://” helyett „https://” jelenik meg. A látogató által megadott személyes adatok kezelésére a SPAR Business Services GmbH (címe: AT-5015 Salzburg, Europastrasse 3.) szerverén kerül sor.

Utolsó frissítés időpontja: 2021 március