Jogi tudnivalók a honlap látogatásával kapcsolatban

SES Magyarország Kft
SPAR útca 0326/1
2060 Bicske
Magyarország
Tel: +36 (06) 20 823 8224
Mail: info@pavahaz.hu

(a továbbiakban: „Üzemeltető”)

Utolsó frissítés időpontja: 2020 október

1. Hatály

1.1. Az Üzemeltető által a(z) www.ses-european.com doménen (a továbbiakban: „Honlap”) elérhetővé tett internetes tartalmak használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak. A jelen használati feltételek tartalmazzák a Honlapra, valamint az Üzemeltető által a Honlap látogatói számára rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokra és tartalmakra (ill. a Honlap látogatói által az Üzemeltető szolgáltatásain keresztül rendelkezésre bocsátható tartalmakra) vonatkozó hatályos szabályokat.

1.2. A Honlap látogatóinak szóló, adatvédelemmel és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat az 5. pont tartalmaz.

1.3. A Honlapon rendelkezésre bocsátott információk és adatok (a továbbiakban: „Tartalmak”) kizárólag személyes tájékozódás céljára szolgálnak. A Honlap felkeresésével és az ott elérhető Tartalmak használatával Ön a Honlap „Látogatójává” válik és elfogadja a jelen használati feltételeket.

1.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen használati feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Üzemeltető a módosított használati feltételeket a Honlapon teszi közzé, azok a közzétételükkel azonnal hatályossá válnak a Honlap Látogatóival szemben. A Honlapon bármikor megtekinthetők az éppen hatályos használati feltételek és azok utolsó frissítésének dátuma. A használati feltételek változásáról az Üzemeltető a hírlevelének címzettjeit ezen kívül a módosított használati feltételeknek a feliratkozáskor megadott e-mail-címre való megküldésével is tájékoztatja. A módosított használati feltételekkel szemben 4 héten belül lehet kifogást előterjeszteni, ennek hiányában a módosított használati feltételek elfogadottnak minősülnek

2. Magatartási szabályok a Honlap Látogatói számára

2.1. A Látogató kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzemeltető által elérhetővé tett Tartalmakat rendeltetésszerűen és nem visszaélésszerűen használja, és a Honlap felkeresésekor tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely az Üzemeltetőt vagy a Honlap más Látogatóit károsítja, veszélyezteti vagy diszkriminálja. A Honlap és az ott elérhető Tartalmak jogellenes célokra való felhasználása tilos! Így különösen tilos a vallási, nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, nemi orientáción, fogyatékosságon, életkoron, politikai meggyőződésen vagy érdekképviseleti tagságon alapuló hátrányos megkülönböztetés vagy megalázás. Tiltott továbbá minden olyan cselekmény, amely az Üzemeltetőt negatív színben tünteti fel.

2.2. Az Üzemeltető jogosult eltávolítani minden jogellenes tartalmú vagy a jó erkölcsbe ütköző információt. Az Üzemeltető jogosult arra is, hogy blokkolja a hozzáférést bármely Tartalomhoz.

2.3. A Látogató köteles a Honlapra való belépéshez használt adatait titokban tartani és harmadik személyek jogosulatlan hozzáférésétől védeni. Ha a Látogató a belépési adatait hozzáférhetővé teszi harmadik személy számára, akkor az Üzemeltetővel szemben felel minden ebből eredő kárért. A Látogató köteles haladéktalanul értesíteni az Üzemeltetőt, ha a Honlapon elérhető Tartalmak bármilyen jogosulatlan felhasználásáról szerez tudomást.

2.4. A Látogató köteles a Honlapon való regisztrációkor megadott személyes adatait azok változásakor haladéktalanul frissíteni, ill. az Üzemeltetőt a változásról haladéktalanul értesíteni annak érdekében, hogy adatai mindig naprakészek legyenek.

3. Használati és szerzői jogok

3.1. A Honlapon elérhetővé tett Tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.

3.2. A Honlapon felhasznált minden Tartalom, így pl. grafika, kép, ábra és illusztráció kizárólagos jogtulajdonosa – eltérő közlés (pl. forrásmegjelölés) hiányában – az Üzemeltető vagy az annak vállalatcsoportjába tartozó más vállalkozás. A Látogató a Honlapon elérhetővé tett Tartalmakat csak személyes tájékozódás céljára használhatja, azok bármilyen módosítása, sokszorosítása, terjesztése, beépítése vagy egyéb módon való lemásolása az Üzemeltető kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos!

3.3. Ha a Látogató a Honlapon (pl. valamely fórumon) bármilyen információt nyilvánosan hozzáférhetővé tesz, akkor az Üzemeltető nem felel harmadik személyeknek a Látogató által közzétett információkból eredő, esetleges igényeiért. A Látogató köteles az Üzemeltetőt teljes körűen mentesíteni minden ebből eredő kár és igény alól.

4. Felelősség

4.1. A Honlap Tartalmainak teljeskörű működése érdekében az Üzemeltető az elérhető legújabb (böngésző) technológiák használatát, ill. használatuk lehetővé tételét (pl. a java scriptek engedélyezését) javasolja. Régebbi technológia használata esetén előfordulhat, hogy a Látogató a Honlap Tartalmait csak korlátozottan érheti el.

4.2. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a Honlapon elérhető Tartalmak és adatok folyamatosan naprakészek, hiánytalanok és helyesek legyenek. Az Üzemeltető ugyanakkor nem vállal felelősséget a Honlapon elérhető információk és adatok teljességéért, hibátlanságáért és naprakészségéért vagy azért, hogy a Honlap megfelel a Látogató várakozásainak.

4.3. Az Üzemeltető nem felel sem a Honlapon terjesztett Tartalmakért, információkért és programokért, sem pedig az ezek miatt keletkező károkért, kivéve, ha e károkat az Üzemeltető szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása okozza. Ez érvényes mindennemű kárra, így többek közt azokra a károkra is, amelyek a Honlap felkeresése során az adatátvitel hibája, akadozása vagy megszakadása, a műszaki eszközök és szolgáltatások üzemzavara, Tartalmak helytelensége vagy hiánya, adatok elvesztése vagy törlése, számítógépes kártevők vagy egyéb ok miatt keletkezhetnek.

4.4. Az Üzemeltető a fenti felelősség-korlátozástól függetlenül is kifejezetten kizárja a felelősségét a közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztésért és vagyoni károkért.

4.5. Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy semmilyen befolyással sem bír a Honlappal (pl. hiperhivatkozások segítségével) összekapcsolt más internetes oldalak tartalmára és kialakítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlappal összekapcsolt más internetes tartalmak helytállóságáért, teljességéért és naprakészségéért. Nem felel továbbá a Honlappal összekapcsolt más internetes oldalak vírusoktól és egyéb kártékony összetevőktől való mentességéért.

5. Záró rendelkezések

5.1 A Honlap látogatásával kapcsolatban keletkező minden jogvitára – a nemzetközi magánjog utaló szabályai által meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az osztrák anyagi jog rendelkezései irányadók.

5.2 A Honlap látogatásából közvetlenül vagy közvetetten adódó minden jogvita eldöntése – amennyiben ez jogilag megengedett – a Salzburg Tartományi Székhely esetében illetékes bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.3 Ha a jelen használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.