Pravno obvestilo za uporabo spletne strani

SES Center Management d.o.o.
Šmartinska cesta 152 g
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 52 725 34
Mail: pisarna.uprava@ses-european.com

(v nadaljevanju skrajšano „upravljavec“)

1. Področje uporabe

1.1. Za uporabo internetne ponudbe, ki jo je ponudnik dal na voljo na domeni www.ses-european.com (»internetna stran«), veljajo naslednji pogoji uporabe. Ti pogoji uporabe vsebujejo veljavna pravila za spletno mesto kot tudi za storitve in vsebine, ki jih upravljavec da na voljo uporabnikom (oziroma ki jih uporabniki lahko dajo na voljo prek naše storitve).

1.2. Pod točko 5 so uporabniku na voljo informacije o varstvu podatkov in obdelavi osebnih podatkih.

1.3. Na tej strani navedene informacije in podatki (»vsebine«) so pripravljene zgolj v informativne namene. S priklicem spletne strani in uporabo vsebin, ki so ponujene na spletni strani, pridobite status »uporabnika« in sprejemate te pogoje uporabe.

1.4. Upravljavec si v vsakem trenutku pridržuje pravico do enostranskih sprememb pogojev. Upravljavec bo spremenjene pogoje uporabe objavil na spletni strani, na način, da bodo spremenjeni pogoji uporabe nasproti uporabnikom stopili v veljavo takoj ob objavi. Na spletni strani so vedno na voljo pogoji uporabe, ki so trenutno v veljavi in prav tako je iz njih mogoče razbrati datum, ko so bili zadnjič spremenjeni. Uporabniki, ki so naročeni na e-novičke, upravljavec o tovrstnih spremembah dodatno obvesti s pošiljanjem obvestila skupaj s spremenjenimi pogoji na e-mail naslov, ki ga je uporabnik podal ob prijavi. V 4 tednih od objave je v zvezi s spremenjenimi pogoji uporabe mogoče uveljavljati različne zahtevke, sicer pogoji veljajo za sprejete.

2. Pravila ravnanja uporabnikov

2.1. Uporabnik se zavezuje, da bo ponujene vsebine upravljavca spletne strani uporabljal v skladu s pogoji in da jih ne bo zlorabljal in bo ob njihovi uporabi opuščal ravnanja, ki bi lahko upravljavcu ali drugim uporabnikom škodila, jih ogrožala ali diskriminirala. Uporaba spletne strani in njenih vsebin v protipravne namene je prepovedana. Še posebno so prepovedane diskriminacija in žalitve na podlagi veroizpovedi, spola, rase ali etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, starosti, političnega prepričanja ali pripadnosti sindikatu. Prav tako so prepovedana ravnanja, ki upravljavca prikazujejo v slabi luči.

2.2. Upravljavec ima pravico do izbrisa informacij, ki imajo protipravno vsebino in ki niso v skladu s splošno sprejetimi moralnimi načeli. Prav tako ima upravljavec pravico, da dostop do vsebin zaklene.

2.3. Uporabnik je dolžan ohraniti tajnost podatkov za dostop in jih varovati pred nedovoljenim dostopom s strani tretjih oseb. V primeru, da uporabnik podatke za dostop posreduje tretjim osebam, upravljavcu podatkov jamči za vso nastalo škodo. Uporabnik je dolžan o morebitni nedovoljeni uporabi vsebin te spletne strani, s katero je seznanjen, nemudoma obvestiti upravljavca.

2.4. Uporabnik je zavezan k temu, da vsako spremembo v prijavi navedenih osebnih podatkov nemudoma ažurira sam oziroma posreduje upravljavcu te podatke.

3. Pravice do uporabe in avtorske pravice

3.1. Na tej spletni strani ponujene vsebine so avtorsko zaščitene.

3.2. V kolikor ni navedeno drugače (na primer v sklicevanju na vire), je izključni lastnik pravic vsebin, uporabljenih na spletni strani, kot na primer grafik, slik, prikazov in ilustracij, upravljavec ali pa z upravljavcem v okviru koncerna povezano podjetje. Uporabnik sme na spletni strani objavljene vsebine uporabljati zgolj za osebne informativne namene, vsakršno spreminjanje, razmnoževanje, razširjanje, vključevanje ali kakršna koli druga vrsta reprodukcije vsebin je brez izrecnega predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja s strani upravljavca prepovedana.

3.3. V kolikor uporabnik na spletni strani javno podaja informacije (na primer na forumu), upravljavec ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb, ki so nastale zaradi objavljenih prispevkov uporabnika. Upravljavec v tem pogledu za objave uporabnikov odškodninsko ne odgovarja in zoper njega na tej podlagi ni mogoče vložiti tožbe.

4. Odgovornost

4.1. Da bi vsebine spletne strani lahko uporabljali v njihovem polnem obsegu, upravljavec priporoča uporabo vsakokratne najnovejše tehnologije (brskalnika) oziroma njihovo omogočanje (na primer aktivacija »Java Scripts«). Pri uporabi starejših tehnologij je uporabnikov dostop do določenih vsebin na spletni strani lahko omejen.

4.2. Upravljavec se vedno trudi, da so vsebine in podatki na spletni strani ažurirani, popolni in točni. Upravljavec kljub temu ne odgovarja za popolnost, točnost in ažuriranost informacij in podatkov dostopnih na spletni strani, in prav tako ne odgovarja za primere, ko se spletna stran ne sklada s pričakovanji uporabnika.

4.3. Upravljavec ne odgovarja niti za vsebine, informacije ali programe, ki se razširjajo na spletnih straneh, niti za iz tega nastalo škodo, razen, v primerih, ko je upravljavec to škodo povzročil namerno ali zaradi velike malomarnosti. To velja za vse vrste škode, med drugim tudi škode, ki je nastala zaradi napak, zavlačevanj ali prekinitev v prenosu, v primeru motenj na tehničnih napravah in storitvah, v primeru netočnih ali manjkajočih vsebin, izgubi ali izbrisu podatkov, virusov ali v primeru, ko je škoda pri uporabi spletne strani nastala na drugačen način.

4.4. Ne glede na to omejitev odgovornosti pa je odgovornost upravljavca za posredno škodo, izgubljeni dobiček, izgubljene podatke in premoženjsko škodo, izrecno izključena.

4.5. Upravljavec poudarja, da nima nikakršnega vpliva na vsebino in oblikovanje internetnih ponudb, ki so dostopne prek povezav (na primer hiperpovezav). Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, popolnost in ažuriranost vsebin, ki so dostopne preko povezav. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za to, da so vsebine, ki so dostopne preko povezav, proste virusov in drugih škodljivih komponent.

5. Končne določbe

5.1. Za vse spore v povezavi z uporabo spletne strani se uporablja izključno samo avstrijsko materialno pravo. Izjema od tega pravila so predpisi s področja mednarodnega zasebnega prava.

5.2. V kolikor je to zakonsko dopustno, je za vse sodne spore, ki izvirajo posredno ali neposredno iz uporabe spletne strani, izključno pristojno sodišče v glavnem mestu zvezne dežele Salzburg kot stvarno pristojno sodišče.

5.3. V primeru, da so nekatere določbe teh pogojev uporabe neveljavne oziroma postanejo neveljavne, preostale določbe pogojev uporabe neodvisno od tega veljajo naprej.

Nazadnje spremenjeno oktobra 2020.